Zapisy na kurs trenerski wyrównawczy UEFA B

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że ruszyły zapisy na kurs trenerski wyrównawczy UEFA B, który rozpocznie się w Skierniewicach w grudniu 2018 roku i potrwa do marca 2019. Kurs przeznaczony jest dla trenerów, którzy posiadają ważne licencje PZPN B (instruktor sportu piłka nożna) lub PZPN A (trener II klasy piłki nożnej). Osoby zainteresowane udziałem w kursie mogą zapisywać się na kursy TYLKO I WYŁĄCZNIE przez platformę PZPN24 - https://pzpn24.pzpn.pl/, na której trenerzy muszą posiadać własne konto. Nie ma zapisów mailowych i telefonicznych. Zapisy przyjmowane są do 30 października 2018.
 
 
Kurs rozpocznie się od egzaminu wstępnego.

Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. Z zastrzeżeniem ogólnych zasad aplikacji, kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi - do 23 sierpnia 2013 roku,
1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych - osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu, 
1.3 posiada ważną licencję PZPN B,
1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i Email wnioskodawcy, b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

3. Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

a. 100% obecność na zajęciach kursu,
b. prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
c. odbycie stażu trenerskiego,
d. zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze przewodniczącego osoba reprezentująca PZPN wyznaczona przez Komisję Techniczną PZPN

 

Zgodnie z Uchwałą nr V/75 (TUTAJ) z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, przewidywany koszt kursów to:

GRASSROOTS C - 800 PLN + 110 PLN sprzęt
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B Wyrównawczy - 1450 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B - 2000 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA A - 3500 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

UEFA B i A Zintegrowany - 4000 PLN (w tym sprzęt)
UWAGA: W przypadku mniejszej liczby kandydatów, cena kursu może ulec zmianie

 

II. W JAKI SPOSÓB ZAŁOŻYĆ KONTO NA PORTALU PZPN24

Instrukcja zakładania konta w systemie PZPN24 pokazana jest krok po kroku na poniższym filmie.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=LiatNyoXEDQ

 

III. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA KURS

1. Zalogować się swój profil na portalu https://pzpn24.pzpn.pl

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych i dokumentów

2. Z menu "Wydarzenia" wybrać "Kursy, licencje $ konferencje"
3. Z listy "Organizacja" wybrać Łódzki Związek Piłki Nożnej
4. Z listy "Rodzaj" wybrać Kursy trenerskie i kliknąć "Wyszukaj"
5. Z listy kursów wybrać "kurs UEFA B wyrównawczy Skierniewice"
6. Kliknąć przycisk "Aplikuj". Zgłoszenie zostanie przesłane do ŁZPN.

Nastepnie zostaną zweryfikowane dokumenty i każdy otrzyma informację zwrotną na podany w rejestracji adres email oraz na portalu PZPN24.

W przypadku problemów prosimy o kontakt mailowy.

Prosimy o przekazanie informacji trenerom w swoich klubach.

 

 

Puchar Polski III runda

PUCHAR POLSKI

III runda    19.09.2018, godzina 16:00

 

  1. JUTRZENKA Drzewce – PELIKAN II Łowicz
  2. ZRYW Wygoda – PELIKAN Łowicz
  3. ORZEŁ Nieborów – UNIA Skierniewice
  4. WIDOK Skierniewice – MIEDNIEWICZANKA Miedniewice            18.09.2018    16:30

 

IV runda           03.10.2018

Książki dla klubów do odbioru w siedzibie OZPN

Zapraszamy wszystkich chętnych przedstawicieli klubów zrzeszonych w OZPN Skierniewice do siedziby OZPN Skierniewice na ulicę Pomologiczną 8. Do odbioru są książki Aleksandra Stuły:

Gry i zabawy ruchowe dla piłkarzy na "Moje boisko - Orlik 2012".

W książce zawartych jest dużo materiałów szkoleniowych i są bezpłatne.

Kurs sędziowski

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się na kurs sędziowski. Kandydatury przyjmowane są do 20 września. Szczegółowych informacji udziela Michał Mularczyk tel. 512 178 990.

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 8
tel. 46 833 41 70, kom. +48 505 171 045
ozpnskierniewice@gmail.com

http://ozpnskierniewice.pl


nr konta bankowego: 34 1020 4580 0000 1402 0010 9090
NIP: 8361610959, KRS: 0000089398, REGON: 750186231