Zasady pozyskiwania wolnych zawodników

Poniżej przedstawiamy zasady pozyskania zawodnika, który w sezonie 2015/2016 reprezentował klub na podstawie deklaracji gry amatora. Sytuacja ta dotyczy prawie wszystkich zawodników grających w naszym okręgu.

Klub pozyskujący składa do klubu macierzystego:

1. Podanie zawodnika do klubu pozyskującego z prośbą o przyjęcie (załącznik nr 1)
2. Podanie zawodnika do klubu macierzystego z prośbą o zwolnienie (załącznik nr 2)
3. Podanie klubu pozyskującego do klubu macierzystego z prośbą o wydanie zwolnienia zawodnika (załącznik nr 3)

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagane są podpisy zawodnika i jego przedstawicieli ustawowych.

Klub macierzysty ma obowiązek przekazania w ciągu 5 dni klubowi pozyskującemu wypełniony dokument zwolnienia (załącznik nr 4) wg poniższych zasad:

1. W przypadku zawodnika w wieku powyżej 9 i poniżej 23 lat, klub macierzysty może określić kwotę ekwiwalentu za wyszkolenia zawodnika oraz czas na dokonanie wpłaty ekwiwalentu
2. W przypadku zawodnika w wieku powyżej 23 i poniżej 28 lat, klub macierzysty może określić kwotę ryczałtu za zawodnika oraz czas na dokonanie wpłaty ryczałtu
3. W przypadku zawodnika w wieku powyżej 28 lat klubowi macierzystemu nie przysługuje żadna rekompensata za zawodnika.

Klub pozyskujący ma obowiązek wpłacić należny klubowi macierzystemu ekwiwalent / ryczałt w określonym terminie.

Warunkiem uprawnienia zawodnika do gry w klubie pozyskującym jest dostarczenie do OZPN w Skierniewicach przez klub pozyskujący wszystkich powyższych dokumentów oraz potwierdzenia zapłaty całości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika / ryczałtu na rzecz klubu macierzystego.

W przypadku wątpliwości, każda ze stron może zwrócić się do OZPN w Skierniewicach z prośbą o wyliczenie ekwiwalentu / ryczałtu za danego zawodnika.

Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika wyliczany jest na mocy Uchwał PZPN (do pobrania tutaj)

 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 8
tel. 46 833 41 70, kom. +48 505 171 045
ozpnskierniewice@gmail.com

http://ozpnskierniewice.pl


nr konta bankowego: 34 1020 4580 0000 1402 0010 9090
NIP: 8361610959, KRS: 0000089398, REGON: 750186231